Algemene Verhuurvoorwaarden van de brancheorganisatie Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven VSB,

gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland op 2 juni 2020 onder nummer 95/2020.

I DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
AV: de onderhavige algemene voorwaarden;
overeenkomst: iedere onder II 1. bedoelde overeenkomst;
de verhuurder: ieder als lid bij de VSB aangesloten bedrijf dat in zijn aanbieding of opdrachtbevestiging naar deze AV verwijst;
de huurder: ieder die met de verhuurder een overeenkomst als bedoeld onder II 1. sluit;
goederen: al hetgeen door de verhuurder krachtens overeenkomst aan de huurder ter beschikking wordt gesteld;
dagen: alle kalenderdagen;
reclames: alle grieven van de huurder over kwaliteit en/of kwantiteit van de goederen, inclusief tijdigheid;
plaats van bestemming: de plaats waar de goederen volgens overeenkomst moeten worden ter beschikking gesteld en/of gemonteerd;
schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze.
Waar in deze voorwaarden van “montage” en/of van “montagewerkzaamheden” wordt gesproken, dient hieronder mede te worden begrepen – al naar gelang de aard van de aanbieding en/of opdracht – “demontage” en/of ”demontagewerkzaamheden”.

II TOEPASSELIJKHEID

1.
Deze AV zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die met verwijzing naar deze voorwaarden worden gedaan en/of aangegaan door de verhuurder voor verhuur, voor zover de verhuurder daarbij als verhuurder optreedt, en op alle uit die overeenkomsten voortvloeiende en op die overeenkomsten voortbouwende nieuwe overeenkomsten, die laatste voor zover deze AV met die overeenkomsten verenigbaar zijn. 

2.
Algemene voorwaarden van de huurder zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3.
Van deze AV en het gestelde in lid 1 en 2 kan slechts bij schriftelijke door beide partijen ondertekende overeenkomst worden afgeweken. Indien in zo’n geval op één of meer punten van deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht. Indien door de huurder algemene voorwaarden worden gehanteerd, zijn deze ook in dat geval niet van toepassing op de overeenkomst met de verhuurder. 

4.
Alle door de verhuurder bij de offerte en/of aanbieding verstrekte, alsmede in opdracht van de huurder vervaardigde tekeningen, beschrijvingen, berekeningen, modellen, gereedschappen, programmatuur e.d., blijven eigendom van de verhuurder, die tevens de auteursrechten en alle rechten van intellectuele en industriële eigendom daarop behoudt.

5.
De huurder zal geen gegevens betreffende de door de verhuurder gebruikte, ontworpen of voorgestelde constructiemethode zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder kopiëren, aan derden tonen, bekend maken of gebruiken.

6.
Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de VSB.

III TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN

1.
Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.

2.
Overeenkomsten komen tot stand zodra de verhuurder een door de huurder gegeven opdracht heeft aanvaard. Opdracht en aanvaarding dienen schriftelijk plaats te vinden, waarbij de dag van laatste ondertekening van de overeenkomst door de desbetreffende partij, dan wel de dag van de verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de verhuurder geldt als de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. 

3.
Op de wijzigingen en/of aanvullingen van gesloten overeenkomsten zijn lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

4.
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze door de huurder uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgegeven. Bij offertes of aanbiedingen, die zijn gebaseerd op door de huurder verstrekte gegevens, mag de verhuurder van de juistheid daarvan uitgaan.

5.
Bij onduidelijkheid over de inhoud en strekking van de overeenkomst of ingeval van afwezigheid of ondeugdelijkheid van de schriftelijke weergave van de inhoud van de overeenkomst geldt de weergave van de inhoud en strekking van de overeenkomst door verhuurder als daarvoor bepalend.

6.
Elke offerte of aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de verhuurder onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

7.
Als meerwerk wordt in ieder geval beschouwd al hetgeen door de verhuurder in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de huurder ten aanzien van dan wel tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde goederen, diensten, werkzaamheden, eenheden, hoeveelheden of garanties wordt geleverd, beschikbaar gesteld, aangebracht, verricht en/of gepresteerd. De verhuurder is bevoegd het verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen.

8.
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de verhuurder binden de verhuurder niet, dan nadat en voor zover zij door de verhuurder schriftelijk aan de huurder zijn bevestigd.

IV PRIJZEN 

IV RETOURZENDING

1.
Geleverde goederen mogen door de huurder uitsluitend teruggezonden worden na schriftelijke akkoordverklaring van de verhuurder.

2.
Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de huurder, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

V BETALING EN KREDIETBEPERKING

1.
Alle betalingen die krachtens deze AV aan verhuurder dienen te worden gedaan, moeten binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening uit welken hoofde dan ook, kosteloos op het kantoor van de verhuurder of door bijschrijving op een door verhuurder aan te wijzen IBAN-rekening geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.

2.
Indien de facturen van de verhuurder een kredietbeperkingstoeslag (een door de verhuurder vastgesteld percentage van het factuurbedrag) in het eindfactuurbedrag vermelden, kan bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum de kredietbeperkingstoeslag op het eindfactuurbedrag in mindering worden gebracht. Bij niet-betaling binnen 30 dagen is de huurder de kredietbeperkingstoeslag aan de verhuurder verschuldigd.

3.
Indien de huurder niet binnen de termijn genoemd in lid 1 volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe vereist is.

4.
Zodra de huurder ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, is hij naast de kredietbeperkingstoeslag van lid 2 gehouden aan de verhuurder rente naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld  over het totale opeisbare bedrag te betalen, zonder dat de verhuurder nog uitdrukkelijk op die rentevergoeding aanspraak hoeft te maken, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Daarenboven is de huurder gehouden verliezen, die de verhuurder lijdt ten gevolge van de daling van de koers van de valuta waarin betaald moet worden ten opzichte van de euro volledig aan de verhuurder te vergoeden vanaf het moment van niet-betaling.

De verhuurder is te allen tijde gerechtigd van huurder te verlangen dat deze een bankgarantie afgeeft ter zake van hetgeen hij aan verhuurder verschuldigd is.

5.
De verhuurder is gerechtigd alle verbintenissen, die hij uit welken hoofde ook jegens huurder op zich heeft genomen, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering, hoe ook genaamd, jegens de verhuurder niet nakomt, mits tussen de verbintenis en de vordering voldoende samenhang bestaat. Indien de huurder meer dan 30 dagen in verzuim is, is de verhuurder gerechtigd iedere overeenkomst te ontbinden, zonder dat de huurder aanspraak op schadevergoeding jegens de verhuurder heeft, doch onverminderd het recht van de verhuurder op volledige schadevergoeding door de huurder voor iedere ontbonden overeenkomst.

6.
Het recht van huurder om zijn vorderingen op verhuurder te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van verhuurder.

VI GARANTIE

1.
Onverminderd het bepaalde in artikel XIV (aansprakelijkheidsbeperking) en onverminderd de hierna gestelde beperkingen garandeert de verhuurder jegens de huurder zowel de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door de verhuurder verhuurde goederen als de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en geleverde materiaal, voor zover het betreft bij beschikbaarstelling niet-waarneembare gebreken aan de verhuurde goederen.

2.
De verhuurder verplicht zich om door hem verhuurde ondeugdelijke of onjuiste goederen voor zover vallend onder zijn garantieverplichting volgens lid 1 op zijn kosten te herstellen of te vervangen, een en ander ter keuze van de verhuurder. Deze herstel- en vervangingsverplichting heeft uitsluitend betrekking op de goederen zelf. De overige kosten tot vervanging zijn voor rekening van de huurder. Op de huurder rust de bewijslast van eventuele ondeugdelijkheid en onjuistheid.

3.
De verhuurder zendt slechts creditnota’s aan de huurder nadat de verhuurder en de huurder daartoe uitdrukkelijk een overeenkomst hebben gesloten.

4.
Bij kwantiteitsverschillen is de verhuurder slechts gehouden de ontbrekende goederen alsnog te leveren.

5.
Bij het optreden van kwaliteitsverschillen en/of kwantiteitsverschillen van door de verhuurder verhuurde goederen is het de huurder niet toegestaan om zonder toestemming van de verhuurder de door de verhuurder verhuurde goederen en/of onderdelen daarvan te repareren en/of deze goederen te vervangen dan wel aan te vullen. Indien zonder toestemming van de verhuurder toch wordt gerepareerd, aangevuld of vervangen, ook wanneer dit door derden geschiedt, dan is de verhuurder ontslagen van al zijn verplichtingen jegens de huurder.

6.
Door de verhuurder aan de huurder verstrekte voorschriften en instructies aangaande de goederen, waaronder onder meer begrepen die omtrent het laden en lossen, de veiligheidsmaatregelen, de montage, het gebruik en het onderhoud daarvan, dienen volledig en tijdig door de huurder te worden nagekomen, bij gebreke waarvan de huurder al zijn garantieaanspraken op de verhuurder verliest.

VII HUURPRIJZEN EN HUURPERIODE

1.
De huurprijzen zijn de vrijblijvende prijzen van de verhuurder, zoals deze gelden op de datum van de ingang van de huur exclusief BTW en “af depot van verzending” van de verhuurder, tenzij anders overeengekomen. 

2.
De huurprijs bij machines voor verticaal transport of het verschaffen van geveltoegang en andere gemotoriseerde goederen is gebaseerd op een werkweek van vijf dagen van acht uur per dag. Bij minder gebruik blijft de huurprijs echter hetzelfde. Voor elk uur dat en/of elke dag dat extra wordt gewerkt door de huurder, is de huurder een evenredig deel van de huur verschuldigd.

3.
Alle huurprijzen zijn erop gebaseerd dat de werkzaamheden die met de gehuurde goederen worden verricht en de omstandigheden waaraan de gehuurde goederen worden blootgesteld geen door de verhuurder als overmatig ervaren slijtage aan de gehuurde goederen met zich meebrengen. Dit zal onder andere – maar niet uitsluitend – het geval zijn bij verfspuiten, stralen of werken met chemicaliën, welke werkzaamheden dan ook niet toegestaan zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder. Kosten verband houdend met extra slijtage zullen aan huurder worden doorberekend.

4.
In de prijzen van de verhuurder zijn slechts begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide prestaties. Door de verhuurder gemaakte evidente rekenfouten kunnen door hem worden hersteld.

5.
De verhuurder heeft het recht om van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld gerekend worden belastingverhogingen en   -aanpassingen, alsnog in de prijzen door te berekenen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

6.
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan is de verhuurder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

7.
Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de verhuurder bij nabestellingen of meerwerk nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

8.
Transport- en/of verpakkingsmaterialen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet teruggenomen.

9.
Kosten van en verzekering tegen schade bij in- en uitlading en van vervoer van door de huurder ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

10.
De door de huurder verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de goederen in het magazijn van de verhuurder volgens overeenkomst ter beschikking staan van de huurder of, indien geen dag is overeengekomen, na mededeling van de beschikbaarheid aan de huurder tot, tenzij anders is overeengekomen, op het laatste van de navolgende tijdstippen:
de overeengekomen beëindigingsdatum;
de datum waarop de goederen bij de verhuurder zijn terugbezorgd;
de datum waarop de goederen door de verhuurder zijn teruggehaald.

11.
De goederen worden verhuurd voor periodes van dagdelen, dagen, weken en/of maanden, tenzij anders overeengekomen. De huurtermijnen zijn ondeelbaar. Voor een onvolledige periode is de huurder een huurtermijn voor een volledige periode (gelijk aan de voorafgaande periode) verschuldigd.

12.
Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs. Dit geldt ook voor dagen gedurende welke op grond van overmacht als bepaald in artikel XV geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd van verhuurder. 

13.
Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) week de huurovereenkomst schriftelijk beëindigen, met inachtneming van het hiervoor in lid 11 en 12 vermelde.

14.
De verhuurder behoudt na beëindiging van de huurovereenkomst om welke reden dan ook de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst voor de huurder voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van schade aan goederen en door vermissing daarvan.

VIII AFLEVERING EN RISICO

1.
Aflevering vindt plaats “af-depot” van de verhuurder door beschikbaarstelling van de goederen aan de huurder.

2.
Bij transport naar de plaats van bestemming en levering reizen de goederen voor risico van de huurder. De keuze van het transportmiddel staat de verhuurder vrij.

3.
Indien de goederen wegens overmacht aan de zijde van de verhuurder niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, zal de verhuurder die goederen voor rekening en risico van de huurder opslaan.

4.
De uitvoering van alle opdrachten dan wel de wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop zijn gebaseerd op goed te bereiken en te berijden terreinen. Indien achteraf blijkt dat de terreinen niet goed te bereiken of te berijden zijn, heeft de verhuurder het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte meerkosten. De situatie op het terrein dient zodanig te zijn dat de goederen goed en veilig kunnen worden opgesteld. Blijkt dit niet het geval, dan heeft de verhuurder het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg hiervan ontstane meerkosten.

5.
Mocht de gesteldheid van de terreinen echter van zodanige aard zijn dat de uitvoering van de opdracht niet dan met (een) groot risico voor de goederen en verdere gereedschappen en/of het personeel of andere hulppersonen van de verhuurder of andere personen zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van de verhuurder, dan heeft de verhuurder het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en de goederen naar zijn bedrijf te laten terugkeren. Ingeval van het staken van de opdracht als gevolg van de in dit artikel omschreven omstandigheden heeft de verhuurder recht op een schadevergoeding ter hoogte van de door hem aantoonbaar geleden schade.

6.
De verhuurder zal de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang kunnen opschorten indien:
a. de verhuurder c.q. zijn personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot asbest;
b. de situatie op de arbeidsplek niet voldoet aan de geldende arbeidsomstandighedenwet, dan wel anderszins gevaarzettend is:
c. de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte hijsgereedschappen van de huurder niet aan wettelijke eisen voldoen;
d. bij de uitvoering van de opdracht sprake is van een zodanige windsnelheid in de omgeving van de kraan dat de verhuurder is genoodzaakt deze hetzij conform de voorschriften van de fabrikant hetzij conform NEN 2024 of NEN 2046 en de hijstabel buiten bedrijf te stellen.
Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen 24 uur kunnen worden hervat, zal de verhuurder gerechtigd zijn de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens huurder te zijn gehouden.
Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zal gedurende de duur van de opschorting het overeengekomen tarief onverminderd zijn verschuldigd. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal deze ook zijn verschuldigd indien de verhuurder de opdracht conform het in dit artikel bepaalde tussentijds beëindigt. In het geval geen vaste prijs is overeengekomen, wordt bij overschrijding van de geplande tijd de hieromtrent in het contract overeengekomen vergoeding gehanteerd.

IX AANTALLEN EN RECLAMES

1.
Alle zendingen worden door de verhuurder zorgvuldig geteld en gecontroleerd op de juistheid van de op de verzendbonnen en/of vrachtbrieven vermelde aantallen, de kwaliteit en de toepasbaarheid van de goederen. De huurder dient deze aantallen te controleren en eventuele verschillen direct na ontvangst aan de verhuurder te melden. Indien de huurder bij ontvangst van de goederen niet direct verschillen aan de verhuurder meldt, worden de aantallen die staan vermeld op de verzendbonnen en/of vrachtbrieven als juist aangenomen.

2.
Reclames over kwaliteit en toepasbaarheid van goederen dienen binnen 7 dagen na beschikbaarstelling van de goederen schriftelijk bij de verhuurder te worden ingediend, bij gebreke waarvan de huurder al zijn aanspraken op de verhuurder verliest. Overigens kan op een gebrek in de prestatie of de goederen geen beroep meer worden gedaan door de huurder, als hij niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij de verhuurder heeft gereclameerd.

3.
Door de verhuurder aan de huurder verstrekte voorschriften en instructies aangaande de goederen, waaronder onder meer begrepen die omtrent het laden en lossen, de veiligheidsmaatregelen, de montage, het gebruik en het onderhoud daarvan, dienen volledig en tijdig door de huurder te worden nagekomen, bij gebreke waarvan de huurder al zijn aanspraken op de verhuurder verliest.

4.
Tenzij anders overeengekomen is het de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze krachtens de overeenkomst met de verhuurder zijn bestemd, bij overtreding waarvan de huurder al zijn aanspraken op de verhuurder verliest.

5.
Het is de huurder niet toegestaan zonder goedkeuring van de verhuurder wijzigingen in de door de verhuurder beschikbaar gestelde goederen aan te brengen, bij overtreding waarvan de huurder al zijn aanspraken op de verhuurder verliest.

X VERPLICHTINGEN HUURDER

1.
De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen goederen vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de goederen in het depot van de verhuurder.

2.
De goederen mogen alleen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor ze bestemd zijn en mogen niet worden overbelast.

3.
Huurder is verplicht de goederen goed te onderhouden en regelmatig controle uit te oefenen op o.a. oliepeil, koelwater, accu’s e.d. en daarmee gelijk te stellen onderhoud.

4.
Verhuurder is gerechtigd de huur terstond te beëindigen indien de goederen worden verwaarloosd of ondeskundig worden gebruikt. Alle hieruit voortvloeiende kosten, zoals laad-, los-, transport- en eventuele herstelkosten, komen geheel voor rekening van huurder.

5.
Verhuurder is gerechtigd andere goederen af te leveren dan door de huurder zijn gehuurd, mits deze andere goederen geacht mogen worden bruikbaar te zijn voor huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit eigenschappen die eigen zijn aan de andere goederen. Huurder stelt verhuurder steeds in de gelegenheid de afgeleverde goederen op een later tijdstip om te ruilen voor de overeengekomen goederen.

6.
Het is de huurder niet toegestaan de goederen onder te verhuren, voor verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.

7.
Evenmin is het de huurder toegestaan om zonder toestemming van de verhuurder de goederen van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen.

8.
De huurder verplicht zich als een goed huisvader voor de goederen zorg te dragen. Hij is verplicht de goederen tegen de dan geldende verkoopwaarde te verzekeren tegen alle risico van beschadiging, vermissing, verlies en diefstal en bewijs daarvan aan de verhuurder te verstrekken.

9.
De huurder is verplicht bij iedere retourzending van goederen aan de verhuurder, om welke reden dan ook, de verhuurder drie dagen van tevoren daarover te informeren. De huurder is verplicht alle tijdens de huurperiode aan de goederen ontstane schade, veroorzaakt door welke reden dan ook, te vergoeden, uitgezonderd normale slijtage.

10.
Nadat verhuurder het gehuurde op zijn adres heeft terugontvangen, behoudt hij het recht aan de huurder te melden dat de goederen niet in goede staat terugontvangen zijn. De huurder is aansprakelijk voor de geconstateerde schade.

11.
Gedurende de huurperiode is de huurder verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade en boetes voortvloeiende uit het door huurder niet in acht nemen van deze voorschriften.

12.
Indien verhuur van goederen is overeengekomen in gemonteerde staat en de montage of de demontage van de goederen wordt vertraagd door overmacht aan de zijde van de verhuurder zal dit geen verandering tot gevolg hebben voor de overeengekomen datum van ingang van de huur.

13.
Ingeval overeengekomen is dat het gehuurde aan het eind van de huurtermijn door verhuurder zal worden afgehaald, zal huurder dit na voorafgaande mededeling voor transport gereed houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichting kunnen door verhuurder in rekening worden gebracht.

14.
Huurder staat verhuurder toe de plaats te betreden waar de gehuurde goederen zich bevinden. 

XI BETALING

Facturering van de huurprijs door de verhuurder aan de huurder geschiedt bij aanvang van de huur, tenzij anders overeengekomen. Voor het overige is ter zake van de betaling het bepaalde in artikel V van overeenkomstige toepassing.

XII VERMENGING VERBODEN

1.
De huurder is ervoor verantwoordelijk dat gedurende de huur de goederen van verhuurder niet worden vermengd met soortgelijke goederen van derden.

2.
Mocht vermenging, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, toch optreden, dan is huurder gehouden de schade die daaruit voortvloeit aan verhuurder te vergoeden. Deze schade wordt vastgesteld op de waarde van de goederen van verhuurder. Een en ander zal geschieden zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

XIII RECLAMEMATERIAAL
Het is de verhuurder toegestaan aan het verhuurde reclameborden te bevestigen en/of anderszins reclame-uitingen aan te brengen.

XIV AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

1.
De aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot nakoming van de in VI omschreven garantieverplichtingen..

2.
Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de verhuurder en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de verhuurder voor gebreken in het verhuurde product en in verband met de aflevering, zoals voor schade door overschrijding van de aflevertijd en door niet-aflevering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) verhuurder, uitgesloten.

3.
De verhuurder is daarom ook niet aansprakelijk voor:
schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de huurder ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

4.
Indien de verhuurder, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de huurder. 

5.
De huurder is gehouden de verhuurder te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

XV OVERMACHT

1.
Ingeval van overmacht heeft de verhuurder het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat de verhuurder tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. De ingeval van overmacht door de verhuurder gemaakte en te maken kosten komen voor rekening van de huurder.

2.
Onder overmacht worden in deze AV verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de verhuurder liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van de verhuurder geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen de volgende hieronder opgesomde omstandigheden, waarvan de opsomming uitdrukkelijk niet limitatief is: niet- en niet-niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte van personeel van de verhuurder, epidemieën, overheidsmaatregelen, gebreken in hulp- en transportmiddelen, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, brandstoffen en elektriciteit, vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.

3.
Ingeval van overmacht heeft de huurder in geen geval recht op schadevergoeding, noch het recht tot het (doen) verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

XVI TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten van de verhuurder met de huurder en op deze AV is Nederlands recht van toepassing.

XVII BEVOEGDE RECHTER

De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waarin de verhuurder is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd de geschillen die uit de tussen verhuurder en huurder gesloten overeenkomsten voortvloeien te beslechten, tenzij de verhuurder er de voorkeur aan geeft de bevoegde rechter van de woonplaats Van de huurder te kiezen.

XVIII BEWIJS

1.
Ten aanzien van de geldelijke omvang van de uit met de verhuurder gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, de administratieve gegevens van de verhuurder beslissend.

2.
Indien de huurder zich jegens de verhuurder beroept op diens garantieverplichting, rust op de huurder de bewijslast van onjuiste aantallen, onjuistheid en ondeugdelijkheid van goederen of dat het personeel van de verhuurder het werk met onvoldoende vakmanschap heeft uitgevoerd.

3.
Indien de AV zijn vertaald, worden verkort of slechts gedeeltelijk van toepassing zijn verklaard, dan geldt de Nederlandse versie van de gehele tekst van de AV als bepalend voor de uitleg van de inhoud en strekking van de AV.

© 2020 Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven VSB

Nieuweweg 226, 3905 LT Veenendaal
Postbus 1085, 3900 BB Veenendaal

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten